Viện Phí Ngày Giường

0
X. NGÀY GIƯỜNG  Đơn Giá (VNĐ)
1 Bao 02 giường loại A (nội)           340,000
2 Bao 02 giường loại B (nội)           300,000
3 Bao 04 giường loại C (nội)           450,000
4 Bao 02 giường loại C (nội)           260,000
5 Tiền 1 giường loại A (Nội)           170,000
6 Tiền 1 giường loại B (Nội)           150,000
7 Tiền 1 giường loại C ( Nội)           130,000
8 Giảm 20% tiền giường từ ngày thứ 11 trở lên (tiền 1 giường loại A) (nội)           136,000
9 Giảm 20% tiền giường từ ngày thứ 11 trở lên (tiền 1 giường loại C) (nội)           104,000
10 Phòng VIP 02 giường (nội, nhi)           650,000
11 Tiền 1 giường loại A (nhi)           150,000
12 Tiền 1 giường loại B (nhi)           130,000
13 Tiền 1 giường loại C (nhi)           110,000
  Tiền 1 giường loại D (nhi)             90,000
14 Tiền 1 giường HSCC (nhi)           190,000
15 Phòng HSCC (nhi) giảm 20% tiền giường tử ngày thứ 11           144,000
16 Phòng loại B (nhi) giảm 20% tiền giường ngày thứ 11             96,000
17 Phòng loại C (nhi) giảm 20% tiền giường ngày thứ 11             80,000
18 Phòng loại D (nhi) giảm 20% tiền giường từ ngày thứ 11             64,000
19 Phòng loại A (nhi) giảm 20% tiền giường từ ngày thứ 11           112,000
20 Bao 02 giường loại B (nhi)           240,000
21 Bao 02 giường loại C (nhi)           200,000
22 Phòng đơn nguyên sơ sinh           150,000
23 Tiền phòng bệnh cách ly           160,000
24 Bao 02 giường (phòng bệnh cách ly)           320,000
25 Bao 2 giường loại A (khoa sản)            500,000
26 Phòng VIP 1 giường/ngày ( tiền ăn 60.000đ/ngày)           450,000
27 Tiền 1 giường loại A k.Sản (2 giường)            250,000
28 Tiền 1 giường loại C k.Sản (4 giường)            170,000
29 Tiền giường loại B ( sản )           200,000
30 Tiền phòng VIP 2 giường (Sản, ngoại)            650,000
31 Giảm 20% tiền 1 giường loại A từ ngày thứ 11 trở lên .(khoa sản)           200,000
32 Giảm 20% tiền 2 giường loại A từ ngày thứ 11 trở lên .(khoa sản)           400,000
33 Giảm 20% từ ngày thứ 11 trở lên tiền giường loại C (sản)           136,000
34 Bao 2 giường loại A (ngoại)           400,000
35 Bao 2 giường loại B (ngoại)           360,000
36 Bao 2 giường loại C (ngoại)           320,000
37 Tiền giường loại A (ngoại)           200,000
38 Tiền giường loại B (ngoại)           180,000
39 Tiền giường loại C (ngoại)           160,000
40 Giảm 20% tiền giường loại A từ ngày thứ 11 trở lên ( ngoại)           160,000
41 Giảm 20% từ ngày thứ 11 trở lên tiền giường loại B (ngoại)           144,000
42 Giảm 20% từ ngày thứ 11 trở lên tiền giường loại C (ngoại)           128,000
43 Giảm 20% tiền giường  từ ngày thứ 11 trở lên (bao 2 giường loại A) ( ngoại)           320,000
44 Giảm 20% tiền giường  từ ngày thứ 11 trở lên (bao 2 giường loại B) ( ngoại)           288,000
45 Giảm 20% tiền giường  từ ngày thứ 11 trở lên (bao 2 giường loại C) ( ngoại)           256,000
46 Bao 2 giường loại A (CTCH)         340,000
47 Bao 2 giường loại B (CTCH)         300,000
48 Bao 2 giường loại C (CTCH)         260,000
49 Tiền giường loại A (CTCH)         170,000
50 Tiền giường loại B (CTCH)         150,000
51 Tiền giường loại C (CTCH)         130,000
52 Giảm 20% tiền giường loại A từ ngày thứ 11 trở lên (CTCH)         136,000
53 Giảm 20% tiền giường loại B từ ngày thứ 11 trở lên (CTCH)         120,000
54 Giảm 20% tiền giường loại C từ ngày thứ 11 trở lên (CTCH)         104,000
55 Tiền giường HSCC.           230,000
58 Tiền giường HSCC giảm 20% từ ngày thứ 11           184,000
56 Tiền 1 giường tại phòng hậu phẫu           400,000
60 Phụ thu phòng VIP             50,000
61 Khẩu phần ăn bệnh nhân trong ngày             60,000
  Khám bệnh khoa  Đơn Giá(VNĐ)
1 Tiền khám bệnh tại HSCC (tính trên 1 ngày)             50,000
2 Tiền khám bệnh tại khoa nhi (tính trên 1 ngày)             30,000
3 Tiền khám bệnh tại khoa N,N,S( tính trên 1 ngày)             30,000

Comments are closed.