Viện Phí Phòng Xét Nghiệm

0
XI. PHÒNG XÉT NGHIỆM  Đơn Giá (VNĐ)
1 D-Dimer           150,000
2 EV71 IgG/IgM             90,000
3 RF (định lượng)             90,000
4 Ung thư nam (CA72-4)           180,000
5 Ung thư nam (TPSA)           120,000
6 ALT(SGPT)             25,000
7 Bilirubin TT             30,000
8 Calcium máu             20,000
9 Magnesium             40,000
10 Ion đồ máu(Na, K, Cl, Ca, pH)             70,000
11 Sinh hoá dịch não tuỷ (Pro, Glu,LDH)           100,000
12 Sinh hoá dịch màng phổi(Pro, Glu,LDH)           100,000
13 Albumine             30,000
14 Protein (huyết thanh)             40,000
15 Điện di Protein huyết thanh (Chưa phí gửi mẫu)             90,000
16 Tổng PTNT             25,000
17 Cặn Addis(NT)             50,000
18 Protein/nước tiểu (24 giờ)             50,000
19 Creatinin nước tiểu             25,000
20 Urê nước tiểu             25,000
21 Uric acid nước tiểu             30,000
22 Digoxine             50,000
23 Điện di Hemoglobin ( Chưa phí gửi)           280,000
24 Phân: cấy VT+KSĐ           160,000
25 Soi phân tìm (Hcầu-Bcầu)             35,000
26 Phân KST (KST đường ruột)             35,000
27 KST/SR(nhuộm soi)             30,000
28 Mủ : cấy + KSĐ           160,000
29 DAĐ : soi tươi + nhuộm Gram             50,000
30 Huyết trắng cấy + KSĐ           160,000
31 Cấy + KSĐ(tai, mũi, họng và các bệnh phẩm khác)           160,000
32 Cấy máu+KSĐ           160,000
33 Bệnh phẩm giải phẫu bệnh(sinh thiết)<7 cm           350,000
34 Tế bào dịch chọc dò             60,000
35 LDH (dịch chọc dò)             30,000
36 Widal(CR)             45,000
37 SXH/Dengue(IgM)             85,000
38 Syphillis             45,000
39 Free PSA & Total PSA(định lượng)           320,000
40 HBs-Ag(nhanh)             40,000
41 Anti-HBs(nhanh)             50,000
42 Anti-HBc – IgM (miễn dịch) (BVNT)           110,000
42 Anti-HBc – IgM (phí gửi mẫu) (TPHCM)           140,000
43 Morphine test             25,000
44 HBe-Ag(nhanh)             50,000
45 Anti-HBe(nhanh)             50,000
46 Anti-HCV(nhanh)             50,000
47 Glucose lúc đói (Glycémie)             25,000
48 Glucose sau ăn (Glycémie)             25,000
49 Nghiệm pháp tăng đường huyết             50,000
50 AST(SGOT)             25,000
51 GGT(Gamma GT)             30,000
52 Phosphatase kiềm(ALP)             30,000
53 Bilirubin TP             30,000
54 Urê(BUN) máu             25,000
55 Creatinin             25,000
56 Acid Uric(máu)             30,000
57 Amylase(HT)             30,000
58 Amylase(NT)             30,000
59 LDH(HT)             30,000
60 Cholesterol TP             30,000
61 HDL-cholesterol             30,000
62 LDL-cholesterol             30,000
63 Triglyceride             30,000
64 Sắt huyết thanh             40,000
65 Helicobacter-Pylori(HP)             70,000
66 Huyết đồ (CTM)             50,000
67 Hct(dung tích hồng cầu)             15,000
68 VS (Tốc độ máu lắng)             25,000
69 Hồng cầu lưới             30,000
70 KST/SR(giọt dầy)             30,000
71 KST/SR(nhanh)             60,000
72 Giun chỉ             20,000
73 Nhóm máu ABO(GS)             35,000
74 Co cục máu             20,000
75 APTT(TCK)             35,000
76 Fibrinogen(sợi huyết)             80,000
77 TS(MC)             15,000
78 TC(MĐ)             10,000
79 ASO ( định lượng)             60,000
80 TP(TQ)             55,000
81 Rh ( Anti D)             25,000
82 Bạch cầu & CTBC             15,000
83 Bệnh phẩm giải phẩu(loại Cellblock) bao gồm phí gửi mẫu           300,000
84 LE -  cell (chưa phí gửi mẫu )             40,000
85 Glucose(thử máy)             20,000
86 Rivalta             20,000
87 Hình dạng TB máu(phết máu ngoại biên)             30,000
88 Lipase(máu)             60,000
89 Chứng nghiệm thuận hợp             30,000
90 FOB(Máu ẩn/ Phân)             60,000
91 Test Lao(TB test)             60,000
92 Anti-HAV – IgM (chưa phí gửi mẫu)           140,000
93 Độ thanh thải creatinin             50,000
94 Amylase(dịch chọc dò)             30,000
95 Anti-HEV – IgM( Chưa phí gửi mẫu)           120,000
96 PCR(dịch màng phổi)           210,000
97 PCR(dịch màng bụng)           210,000
98 PCR(dịch não tuỷ)           210,000
99 PCR(NT)           210,000
100 Bệnh phẩm giải phẫu bệnh(sinh thiết)>7cm,có nhiều nhân sơ,KS nhiều lần           850,000
101 Cặn lắng nước tiểu             30,000
102 Mỗi mẫu mô phụ kèm theo(sinh thiết)           200,000
103 Sinh hoá dịch màng bụng (Pro, Glu,LDH)           100,000
104 ANA-8 Profiles ( Chưa phí gửi mẫu)           800,000
105 Rubella – IgM miễn dịch           150,000
106 Ung thư tụy tạng (CA 19.9 , CEA) miễn dịch           300,000
107 Gnathostoma IgG             90,000
108 LKM-1( chưa phí)           170,000
109 AMIP huyết thanh( chưa phí)             70,000
110 Bộ ung thư nữ (CA12-5,CA15-3,CA19-9, AFP,Beta HCG,CEA,CA72-4, Cyfra) miễn dịch        1,240,000
111 Ung thư vú ( CA15-3, CEA) miễn dịch           300,000
112 Ung thư cổ tử cung ( CEA) miễn dịch           130,000
113 Bộ ung thư nam (TPSA, FPSA, AFP,BetaHCG ,CA19-9,CEA, CA72-4, Cyfra) miễn dịch        1,220,000
114 Ung thư tinh hoàn (Beta HCG, AFP) miễn dịch           250,000
115 Ung thư tiền liệt tuyến (TPSA ,FPSA )           320,000
116 SCC ( chưa phí gửi)           160,000
117 HER -2( chưa phí)        1,000,000
118 Ung thư phổi (CYFRA 21-1 , CEA)           320,000
119 Beta-Thalassemie/Alpha-Thalassemia and Hemoglobinopathy Screen (HbA2, HbF, HbAo,IRON           290,000
120 HbA2 ( chưa phí)             70,000
121 HbF ( chưa phí)             70,000
122 HbAo ( chưa phí)             70,000
123 N.G.F.L/CBC ( chưa phí)             30,000
124 Chức năng gan (AST,ALT)             50,000
125 Bộ mỡ 3 (Choles,Tri,HDL)             90,000
126 Bộ mỡ đầy đủ (Choles,Tri, HDL,LDL)           120,000
127 Đường huyết HbA1c           110,000
128 ANA test ( chưa phí)             90,000
129 Bộ mỡ 2 (Choles,Tri)             60,000
130 Bilirubin TP+TT             60,000
131 Sero amibe ( chưa phí gửi mẫu)             90,000
132 Protein/nước tiểu             50,000
133 Spermograme ( chưa phí)             80,000
134 Đường huyết kích thích(2h sau ăn)             20,000
135 Enterrovirus + Japenese Encephalitis-IgM (H.thanh CĐ viêm não)           280,000
136 Dịch màng phổi           130,000
137 Progesteron ( chưa phí)           100,000
138 F.T3, F.T4, TSH           210,000
139 CA 15.3 ( định lượng)           170,000
140 CA 12.5 ( định lượng)           170,000
141 CA 19.9 (định lượng)           170,000
142 Ung thư dạ dày ( CA 72- 4, CEA 19-9, CEA ) miễn dịch           425,000
143 C3 (chưa phí gửi mẫu )           100,000
144 C4 ( chưa phí gửi mẫu)           100,000
145 Hb Electrophoresis ( chưa phí)           140,000
146 Microalbumin – Nước Tiểu             50,000
147 Ung thư bàng quang( CYFRA 21- 1) miễn dịch           170,000
148 Định lượng CRP             50,000
149 Japense Encephalitis-IgM(DNT)           130,000
150 Rotavirus Ag (test nhanh)             85,000
151 Anti-Thyroglobulin ( chưa phí gởi mẫu)           120,000
152 Anti-Thuroglobulin (chưa phí)           120,000
153 Bán một đơn vị máu ( cho BV khác)           500,000
154 APO – B ( chưa phí gửi mẫu)             50,000
155 Nội tiết tố- Nữ ( FSH, LH, Prolactin, Estradiol, Progesterron)           380,000
156 Anti – GAD ( chưa phí)           150,000
157 Anti – dsDNA (chưa phí gửi mẫu)           200,000
158 Rubella IgG (định lượng)           130,000
159 Salmonella typhi (test nhanh)             80,000
160 ALDOSTERONE (chưa phí gửi mẫu)           150,000
161 Japenese Encephalitis – IgM ( chưa phí)           120,000
162 INR             50,000
163 Gna (chưa phí gửi mẫu)             80,000
164 Trichinella( chưa phí gửi mẫu)             80,000
165 Phí gửi mẫu             70,000
166 ECCHINOCOCCUS (chưa phí gửi mẫu)             70,000
167 Calcitonin ( chưa phí)           100,000
168 TSH             70,000
169 Free T3             70,000
170 Free T4             70,000
171 Microalbumin – Nước Tiểu ( 24 giờ)             50,000
172 DR – 70 ( chưa phí gửi mẫu)           300,000
173 Fasciola IgG ( chưa phí gửi mẫu)             80,000
174 Thyroperoxidas ( TPO)( chưa phí gửi mẫu)           120,000
175 PTH ( chưa phí gửi mẫu)           120,000
176 Canci Total             20,000
177 Troponin ( Miễn Dịch)           130,000
178 CK – MB ( Miễn Dịch)           110,000
179 NT – Pro BNP           400,000
180 CA 12 – 5 II ( miễn dịch)           150,000
181 Beta HCG           130,000
182 Soi phân tìm khuẩn tả             20,000
183 HBsAg II ( miễn dịch)             80,000
184 Anti HBs ( miễn dịch)             80,000
185 HBeAg (miễn dịch)             90,000
186 Anti HBe ( miễn dịch)             80,000
187 AFP ( miễn dịch)           120,000
188 CEA ( miễn dịch)           130,000
189 CYPFRA 21-1 (định lượng)           170,000
190 FREE PSA ( định lượng)           160,000
191 TOTAL PSA định lượng           160,000
192 FERRITIN miễn dịch           130,000
193 Anti HCV III ( miễn dịch)           120,000
194 HIV combi ( miễn dịch)           120,000
195 Thyroglobulin (Tg) (chưa phí gửi mẫu)           190,000
196 CA 15-3 (miễn dịch)           130,000
197 CA19-9 (định lượng)           130,000
198 CA 72-4  (định lượng)           180,000
199 Ion đồ niệu             70,000
200 VLDL-C+Lipictotal+Apo-A1+Apo-B           220,000
201 Paragoniums ( chưa phí)             70,000
202 T. gondii IgG ( chưa phí)           100,000
203 T. gondii IgM ( chưa phí)           100,000
204 C-peptid ( chưa phí gửi mẫu)           100,000
205 Ascaris Iumbricoides ( chưa phí gửi mẫu )             70,000
206 Nước tiểu : Cấy VT + KSĐ           160,000
207 Jananese Encephalitis – IgG, IgM ( chưa phí)           220,000
208 Ama – M2 ( chưa phí)           120,000
209 Chalmydia pneumoniae – IgG ( chưa phí gửi)             80,000
210 HBV DNA Định lượng, Real-time PCR           300,000
211 HBV DNA Genotype, Real-time PCR           600,000
212 HBV DNA Định lượng, Genotype, Real-time PCR           700,000
213 HCV RNA Định lượng, Real-time PCR           450,000
214 HCV RNA Genotype, Real-time PCR           800,000
215 HCV RNA Định lượng, Genotype, Real-time PCR        1,100,000
216 Procalcitonin định lượng ( PCT)           300,000
217 ADH (Anti diuretic Horom) (Chưa phí)           220,000
218 BW ( RPR) ( chưa phí gửi)             20,000
219 TPHA ( chưa phí gửi mẫu)             50,000
220 AFP L3 + AFP (chưa phí gửi mẫu)           300,000
221 Anti – CCP (Miễn dich)           210,000
222 RF (định lượng) + Anti – CCP           300,000
223 ACTH  (miễn dịch)           170,000
224 Cortisol ( 7h – 10h)           120,000
225 Sinh hóa dịch chọc dò             80,000
226 Dengue NS1 Ag           130,000
227 Prolactin ( chưa phí gửi mẫu)           100,000
228 Cortisol (16h – 20h)           120,000
229 IgE           120,000
230 PCR/Lao (Chưa phí gửi mẫu)           250,000
231 Estradiol (E2)           100,000
232 Estradiol (E3)           100,000
233 FSH           100,000
234 G6-PD ( chưa phí gửi mẫu)           120,000
235 IgA/ máu (chưa phí gửi mẫu)           120,000
236 Iapanese Encephalitis IgG           120,000
237 Đơn vị tiểu cầu        4,800,000
238 AMA – M2 ( chưa phí gửi)           120,000
239 ANCA Sreen ( chưa phí gửi mẫu)           120,000
240 IgG – máu ( chưa phí gửi)             70,000
241 Bộ XN viêm gan tự miễn: (điện di Protein/máu, IgG/máu, ANA test, LKM-1, AMA-M2, ANCA Screen)
 (chưa phí gửi mẫu)
          580,000
242 ADA (Adenosine Deaminase) (chưa phí gửi mẫu)           190,000
243 HBV định lượng, kháng lamivudine (LamR)           700,000
244 Double test           650,000
245 HPV định tính           200,000
246 Gắn chèn HPV 16 (tiên lượng UTCTC)           800,000
247 HPV định tính genotype (16 highrisk & 8 lowrisk           350,000
248 Gắn chèn HPV 18 (tiên lượng UTCTC)           800,000
249 Gắn chèn HPV 16 & 18 (tiên lượng UTCTC)        1,200,000
250 HBV định genotype, LamR, AdeR        1,000,000
251 Khí máu + Điện giải           300,000
252 Bộ mỡ đầy đủ (choles, trigly, HDL, LDL). ( KSD)           120,000
253 HBV định lượng, kháng Lamivudine (LamR)           700,000
254 HBV định lượng, LamR, AdeR           900,000
255 PCR/TB( Nước tiểu) (Chưa phí gửi mẫu)           150,000
256 HBV DNA Tagman, Định lượng (chưa phí gửi mẫu)           250,000
257 HbsAg II định lượng           450,000
258 IL 28B (chưa phí gửi mẫu)           750,000
259 Toxocara IgG             90,000
260 Strongyloides IgG             90,000
261 Cysticercus IgM-IgG           160,000
262 Entamoeba histolytica IgG             90,000
263 Bộ giun sán (Toxo, Strongy, Gnathos)           250,000
264 Bộ giun sán (Toxo, Strongy, Gnathos, Enta, Cysti)           400,000
265 Vitamin B12 (chưa phí gửi mẫu)           120,000
266 Vitamin D3 (chưa phí gửi mẫu)           220,000
267 Cortisol  niệu/24h           120,000
268 Ethanol             70,000
269 CMV IgM (chưa phí gửi mẫu)           140,000
270 CMV IgG (Chưa phí gửi mẫu)           140,000
271 Toxoplasma IgG (chưa phí gửi mẫu)           120,000
272 Toxoplasma IgM (chưa phí gửi mẫu)           120,000
273 Toxoplasma IgM, IgG (chưa phí gửi mẫu)           220,000
274 VDRL (chưa phí gửi mẫu)             50,000
275 Interleukin 2 (chưa phí gửi mẫu)           250,000
276 Test Ostrone (chưa phí gửi mẫu)           100,000
277 Transferrin (chưa phí gửi mẫu)             70,000
278 Anti TPO (chưa phí gửi mẫu)           140,000
279 CMV IgG (chưa phí gửi mẫu)           140,000
280 CMV IgM (Chưa phí gửi mẫu)           140,000
281 HSV 1,2 IgG (chưa phí gửi mẫu)           100,000
282 HSV 1,2 IgM (chưa phí gửi mẫu)           100,000
283 Chất gây nghiện (MET-THC-MDMA-MOP)             90,000
284 Test hơi thở tìm vi khuẩn HP bằng  C14           350,000
285 Đàm cấy VT + KSĐ           160,000
286 1 đơn vị tiểu cầu        4,800,000
287 Sử dụng máu thân nhân cho (1 đơn vị)           350,000
288 Sử dụng máu mua sẳn (1 đv)( Long Xuyên)           670,000
289 Sử dụng máu mua sẳn (1đv)( CHÂU ĐỐC)           670,000
290 Lấy một đơn vị máu + túi máu             60,000
291 Hồng cầu lắng           600,000

Comments are closed.