Giới Thiệu về tiêu chí đánh giá Chất Lượng Bệnh Viện

Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị”, Năm 2013 Bộ Y tế ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”. Mục đích là khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội đất nước.

Các tiêu chí chất lượng được xây dựng và ban hành là bộ công cụ để các bệnh viện áp dụng tự đánh giá chất lượng theo Điều 8 của Thông tư 19/2013/TT-BYT; cho các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý y tế tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất

  • Kết cấu các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Bộ tiêu chí bao gồm 83 tiêu chí, được chia làm 5 phần A, B, C, D, E:

– Phần A: Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí)

– Phần B: Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí)

– Phần C: Hoạt động chuyên môn (38 tiêu chí)

– Phần D: Cải tiến chất lượng (8 tiêu chí)

– Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (4 tiêu chí)

Trong mỗi một phần được chia thành các mục, mỗi mục có một số tiêu chí nhất định (mỗi mục có thể được xem xét như là một tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện).

  • Kết cấu một tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Mỗi tiêu chí đề cập một vấn đề xác định, được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng (năm mức độ đánh giá). Một tiêu chí xem xét các khía cạnh toàn diện của một vấn đề và bao hàm các nội dung về yếu tố cấu trúc, yếu tố quy trình thực hiện và kết quả đầu ra. Năm mức độ chất lượng như sau:

– Mức 1: Chất lượng kém

– Mức 2: Chất lượng trung bình

– Mức 3: Chất lượng khá

– Mức 4: Chất lượng tốt

– Mức 5: Chất lượng rất tốt

  • Nguyên tắc xếp loại chất lượng bệnh viện

Giai đoạn ngắn hạn: (từ 2013 đến năm 2015)

Không xếp loại chất lượng bệnh viện là “đạt” hoặc “không đạt”. Các bệnh viện áp dụng tiêu chí để xác định thực trạng hiện nay đang ở mức chất lượng nào, từ đó tiến hành các hoạt động cải tiến chất lượng.

Giai đoạn dài hạn: (từ năm 2016 trở đi)

Xếp loại chất lượng các bệnh viện theo 5 loại sau:

Loại chất lượng kém: nếu tỷ lệ tiêu chí ở mức 1 chiếm từ 30% trở lên.

Loại chất lượng trung bình: nếu có dưới 30% số tiêu chí ở mức 1 hoặc tỷ lệ các tiêu chí xếp từ mức 3 trở lên chiếm dưới 80%.

Loại chất lượng khá: nếu có trên 80% các tiêu chí xếp từ mức 3 trở lên và không có tiêu chí nào ở mức 1.

Loại chất lượng tốt: Toàn bộ các tiêu chí đạt từ mức 3 trở lên, trong đó tỷ lệ tiêu chí đạt mức 4 và 5 chiếm từ 20% trở lên.

Loại chất lượng rất tốt: Toàn bộ các tiêu chí đạt từ mức 3 trở lên, trong đó tỷ lệ tiêu chí đạt mức 4 chiếm từ 20% trở lên và tỷ lệ tiêu chí đạt mức 5 chiếm từ 20% trở lên.

chat luong bv
Hình các bậc thang của tiêu chí chất lượng

 

 

Translate »