Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng BV cuối năm 2019

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2019

 Xem chi tiết nội dung  Tại đây 

BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ 1,2,3,4,5 VÀ 6

  Xem chi tiết nội dung  Tại đây 

BẢNG TÓM TẮT

   BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

          CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
(cuối năm 2019)

THÔNG TIN HÀNH CHÁNH

  1. Tên bệnh viện: Cty TNHH BVĐK Nhật Tân
  2. Địa chỉ: số 32, Phạm Ngọc Thạch, tổ 14, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang
  3. Tuyến:
  4. Hạng:
  5. Họ và tên Giám đốc: Châu Hữu Hầu
  6. Họ và tên thư ký: Châu Thiên Bình
  7. Điện thoại liên hệ: 0296 3 562 357 hoặc 0296 3 562 678
  8. Địa chỉ mail: benhviennhattan@gmail.com

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

289

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.48

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

6

30

43

3

82

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC:

0.00

7.32

36.59

52.44

3.66

100%

CHI TIẾT TIÊU CHÍ ĐIỂM TỐI ĐA BỆNH VIỆN CHẤM
Phần A: Kết quả chấm điểm công tác triển khai thực hiện 20.00 19.00
Phần B: Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh 80.00 75.32
Phần C: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 200.00 139.33
KẾT QUẢ CHUNG 300.00 233.65

Ngày      tháng      năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN                                     GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »