Thi chuyên môn

Ngày 9, 10 và 11 tháng 11 năm 2014. Bệnh viện Nhật Tân tổ chức thi chuyên môn cho các điều dưỡng, nhằm đánh giá chuyên môn cũng như tạo điều kiện cho các điều dưỡng ôn tập lại kiến thức của mình

 

Translate »