Sự kiện ngày 15/6/2014

Ngày 15/6/2014 TsBs Hà (việt kiều Mỹ) đến thăm TsBs Châu Hữu Hầu 

150614(web)
Từ trái qua: TsBs Hà (việt kiều Mỹ), Mười Thúy, Anh Hải, Trạng Sư, TsBs. Hầu, Ngọc Nữ
Translate »