Kiểm soát nhiễm khuẩn

Là một bệnh viện tư nhân, trong suốt quá trình hoạt động của mình, bệnh viện Nhật Tân luôn đặt vấn đề chất lượng và kiểm soát chất lượng lên hàng đầu.

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hiệu quả kinh tế. Kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả được xem như một tiêu chuẩn quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhật Tân, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Cơ sở để kiểm soát nhiễm khuẩn là kỹ thuật vô trùng tốt, vệ sinh tay, môi trường đảm bảo an toàn và sử dụng kháng sinh hợp lý. 

Năm 2005 Bệnh viện Nhật Tân là một trong những bệnh viện đầu tiên trong cả nước đạt chứng nhận ISO 9001 và Iso 14001 (2007) và liên tục duy trì cho đến nay.

 Năm 2013, Bộ y tế ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Bệnh viện Nhật Tân nhanh chóng dựa trên cơ sở đó để đánh giá tổng thể chất lượng bệnh viện. Dựa trên các tiêu chí này để phấn đấu phát triển nâng cao chất lượng bệnh viện. Từng bước công khai chất lượng bệnh viện.

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hiệu quả kinh tế. Kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả được xem như một tiêu chuẩn quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhật Tân, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Cơ sở để kiểm soát nhiễm khuẩn là kỹ thuật vô trùng tốt, vệ sinh tay, môi trường đảm bảo an toàn và sử dụng kháng sinh hợp lý. 

Trong bộ 83 tiêu chí Chất lượng bệnh viện   thì kiểm soát nhiễm khuẩn có nhiều tiêu chí quan trọng. Đây là những tiêu chuẩn bao quát hết mọi khía cạnh của chất lượng bệnh viện và chiếm tỷ trọng cao trong bộ 83 tiêu chí đánh giá. Cụ thể gồm các tiêu chí như: thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và tại mỗi khoa phòng; triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay; đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định; chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, và tại mỗi khoa phòng thiết lập hệ thống xử lý nước thải hợp quy chuẩn pháp luật, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định.

Riêng ngày 25/09/2014 đã có Đoàn Kiểm Tra Trung Ương do Cục Cảnh Sát Môi Trường Bộ Công An đến kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại BV Nhật Tân. Kết quả đã đưa ra đánh giá là BV Nhật Tân là 1 bệnh viện tư nhân tốt nhất trong công tác này tại Miền Nam, sẽ có khen thưởng và được chọn làm điễn hình.

 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – MÔI TRƯỜNG BV NHẬT TÂN:

  • Cung cấp các dịch vụ/sản phẩm làm hài lòng bệnh nhân/khách hàng.
  • Không ngừng nghiên cứu và phát triển các dịch vụ có tính kỹ thuật cao, tính sáng tạo với chi phí hợp lý.
  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý Chất lượng – Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân/khách hàng/ cộng đồng và sự phát triển bền vững của bệnh viện
Translate »